RADA ŠKOLY

RADY ŠKOLY PRI ZŠI, ŠZŠ PRE SLABOZRAKÝCH A NEVIDIACICH A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKEJ PORADNI V BRATISLAVE, SVRČIA 6

        V súlade so zákonom SNR č.542/ 1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona NR SR č.301/1999 Z.z. a v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.51/2000 Z.z. o školskej samospráve sa vydáva tento štatút rady školy pri ZŠI, ŠŽŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Bratislave.
Základné ustanovenie

Článok I.
(1)
Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich, pri Špeciálnej základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich, pri Špeciálno-pedagogickej poradni v Bratislave, Svrčia ulica č. 6.
(2)
Sídlo rady školy a školského zariadenia ( ďalej len rada školy ) je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená.
Článok II.
Pôsobnosť a poslanie rady školy
(1)
Rada školy je ustanovená podľa § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 542 / 1990 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 51 / 2000 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci Základnej internátnej školy pre slabozrakých a nevidiacich, Základnej špeciálnej školy pre slabozrakých a nevidiacich a Špeciálnopedagogickej poradne v Bratislave, Svrčia ul. č. 6, PSČ 842 11.
(2)
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy, žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania a záujmy miestnej samosprávy. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.
Článok III.
Činnosť rady školy
(1)
Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školského zariadenia.
(2)
Rada školy
a)
navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,
b)
navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy,
c)
vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy (školského zariadenia) a ku skutočnostiam uvedeným v §3 ods.7 zákona SNR č. 542 / 1990 Zb. a to najmä:
1. K návrhu na počty a prijímaných žiakov
2. K návrhu na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov, realizáciu nových metód a foriem práce.
3. K informáciám o pedagogicko - organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu.
4. K správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia.
5. K návrhu rozpočtu.
6. K návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy.
7. K správe o výsledkoch hospodárenia školy.
(3)
Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy
a)
posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,
b)
odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy
Zloženie a spôsob voľby členov rady školy
Článok IV.
Zloženie rady školy
(1)
Rada školy má podľa § 4 vyhlášky MŠ SR o školskej samospráve 11 členov.
(2)
Členmi rady školy sú:
traja zvolení zástupcovia rodičov,
traja zvolení pedagogickí pracovníci školy,
jeden zvolený nepedagogický zamestnanec školy,
dvaja delegovaní zástupcovia obecného zastupiteľstva,
jeden delegovaný zástupcovia orgánov alebo organizácií, ktoré sa na výchove a
vzdelávaní podieľajú - Únia nevidiacich a slabozrakých SR
jeden zástupca odborov školy.
Spôsob voľby členov rady školy
Článok V.
(1)
Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
(2)
Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia.
(3)
Voľba zástupcov nepedagogických pracovníkov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia.
(4)
Voľba zástupcu odborov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním členov odborov zamestnancov školy.
(5)
Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(6)
Členstvo v rade školy zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odstúpením
c) odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vplývajúce z členstva v rade školy,
d) úmrtím.
Pravidlá rokovania rady školy
Článok VI.
(1)
Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.
(2)
Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
(3)
Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) o to sám požiada.
(4)
Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona SNR č. 542 / 1990 Zb. v znení neskorších predpisov alebo štatútom rady školy,
(5)
Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
(6)
Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
(7)
Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
(8)
Nová rada školy musí byt' zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
Článok VII.
Práva a povinnosti člena rady školy
(1)
Člen má právo:
(a) voliť a byt' volený,
(b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
(b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
(b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
(b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
(2)
Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
(3)
Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Článok VIII.
Povinnosti predsedu rady školy
(1)
Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
(2)
Za predsedu rady školy môže byt' zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(3)
Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.
(4)
Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
(5)
Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do l5 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
(6)
Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
(7)
Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
(8)
Výročná správa obsahuje:
a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
b) výročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
d) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
e) ďalšie údaje určené radou školy.
(9)
Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy sa zverejňuje na výveske obecného úradu
Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy
Článok IX.
(1)
Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
(2)
Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.
Záverečné ustanovenia
Článok X.
Hospodárenie rady školy
(1)
Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu ško1y na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
(2)
Rada školy nemá vlastný majetok.
(3)
Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu.
(4)
Rozpočet rady školy obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
(5)
Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Rada školy schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
Článok XI.
Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy 26. októbra 2000 a od tohoto dňa nadobúda účinnosť
Dátum schválenia: 27 októbra 2000